31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Wyciąg ze Statut PSWP - cele i sposoby realizacji

Wyciąg ze statutu Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego       

§ 6   

Celem Stowarzyszenia jest:   

 • Konsolidacja, pomoc i wspieranie nauczycieli instruktorów placówek edukacji nieformalnej (pozaszkolnej) w wartościowym i bezpiecznym zagospodarowywaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z zasadami pedagogiki Patrona Stowarzyszenia, Profesora Aleksandra Kamińskiego.
 • Organizowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży oraz wspieranie wartościowych programów wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego organizujące obozy, kolonie, rajdy i inne formy.
 • Prowadzenie działań kształtujących i rozwijających uzdolnienia, talenty i zainteresowania dzieci i młodzieży naukowe, plastyczne, muzyczne, wokalne, literackie, poetyckie, teatralne, przyrodnicze, matematyczno-fizyczne, sportowe i krajoznawczo-turystyczne.
 • Organizowanie i wspieranie imprez, konkursów i innych przedsięwzięć ukazujących młodzieży dziedzictwo i tradycje kulturalne Polski oraz wartości współczesnego patriotyzmu.  
 • Wspomaganie placówek i nauczycieli instruktorów w poszerzaniu obszaru ich działań, obejmowanie opieką i oddziaływaniem wychowawczym i edukacją kulturalną w czasie wolnym od nauki młodzieży:
  • a) zagrożonej patologiami społecznymi: narkomanią, alkoholizmem, nikotynizmem, zagubionej życiowo, agresywnej
  • b) niepełnosprawnej, posiadającej problemy zdrowotne i adaptacyjne. Propagowanie wśród nauczycieli instruktorów idei rzeczywistej samorządności młodzieży; przeciwdziałanie fasadowości samorządów młodzieżowych.
 • Inicjowanie społecznych akcji i działań młodzieży kształtujących odpowiedzialność, poszanowanie praw jednostki, tolerancję i ukazujące demokratyczne wymogi współżycia społecznego. Respektowanie i wspieranie wartościowych inicjatyw młodzieży zainteresowanej współpracą ze Stowarzyszeniem Wychowania Pozaszkolnego.
 • Organizowanie szkoleń i warsztatów dla młodzieży ukazujących wartości płynące z okazywania empatii i wrażliwości oraz pracy dla dobra innych.
 • Praktyczne włączenie zainteresowanych do opieki nad młodszymi i osobami samotnymi.
 • Organizowanie i ułatwianie placówkom wychowania pozaszkolnego oraz nauczycielom instruktorom nawiązywania kontaktów i współpracy z konkretnymi instytucjami, stowarzyszeniami oraz placówkami edukacji nieformalnej Europy w celu wymiany doświadczeń, grup młodzieży, wzajemnego poznawania swoich kultur i tradycji narodowych, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń.
 • Organizowanie międzynarodowych sesji i konferencji pedagogicznych ukazujących rolę czasu wolnego dzieci i młodzieży w społeczeństwach europejskich pozwalające na nawiązywanie przez placówki wychowania pozaszkolnego i nauczycieli instruktorów bezpośrednich kontaktów z placówkami zagranicznymi. 
 • Organizowanie kursów i szkoleń dla nauczycieli instruktorów placówek wychowania pozaszkolnego umożliwiających pozyskiwanie umiejętności pisania nowoczesnych programów europejskich i stosowania środków multimedialnych w procesie wychowania pozaszkolnego.       

§ 7      

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • Współpracę i wspólną realizację zadań z nauczycielami instruktorami i konkretnymi  placówkami wychowania pozaszkolnego i ich grupami,
 • Organizację narad, szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, sesji, konkursów, imprez także w wymiarze międzynarodowym zgodnych z celami stowarzyszenia,
 • Organizację rajdów turystycznych, obozów, kolonii, praktyk wolontariuszy, spotkań międzynarodowych młodzieży zgodnie z celami stowarzyszenia,
 • Prowadzenie sekretariatu i biura stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 113 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
105503
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego