31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Statut PSWP - Postanowienia ogólne

Spis treści

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem.

 

§ 2

 

  1. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
  2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedziba mieści się w Krakowie.

Stowarzyszenie może dla celów współpracy zagranicznej posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

§ 4

 

Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Stowarzyszenie może ustanowić tytuły honorowe, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia i przyznawać je decyzją Zarządu.

§ 5

 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

 

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
51410
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego