31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Statut PSWP - Członkowie, ich prawa i obowiązki

Spis treści

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

 

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających

 

§ 10

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być :

 1. każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży wypełnioną  deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
 2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 
 4. cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w Stowarzyszeniu, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 5. cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia. 

 

§ 11

 

Członek zwyczajny ma prawo :

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, za wyjątkiem członków którzy nie ukończyli 16 roku życia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 12

 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

 

 

§ 13

 

1) Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji – jako członek wspierający.

2) Członek wspierający posiada prawa określone w § 11 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym (nie dotyczy placówek wychowania pozaszkolnego). 

Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3) Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 pkt. 1 i 2

4) Członkowie wspierający będący, przedstawicielami placówek wychowania pozaszkolnego mogą utworzyć Forum Konsultacyjne będące ciałem opiniodawczo-konsultacyjnym dla organów Stowarzyszenia.

 

§ 14

 

Członkowstwo  ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
 5. Śmierci członka – osoby fizycznej.
 6. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

 

§ 15

 

Stowarzyszenie ma prawo nadawania godności honorowych osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Godność honorową nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 

 

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
66585
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego