31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Statut PSWP - Władze Stowarzyszenia

Spis treści

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

§ 16

 

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.

 

Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania o ile statut nie stanowi inaczej.

W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 17

 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 18

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 8. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 19

 

1.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

 1. Z własnej inicjatywy
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej
 3. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Członkowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są pisemnie.

 

 

 

 

 

§ 20

 

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.  

1) Zarząd składa się z 9-11 osób w tym z:

    - prezesa

    - 1-2 wiceprezesów

    - 5-7 członków

    - sekretarza

2) Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż (raz na kwartał).

3) Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 21

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu w sprawach z zakresu zwykłego Zarządu.
 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie w sprawach przekraczających zwykły Zarząd.
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 4. Sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia, podanie sprawozdania merytorycznego do publicznej wiadomości ogłoszenia sprawozdania finansowego oraz przekazanie sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.
 5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

 

§ 22

 

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.

    1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2) Występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.

3) Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 1. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)   Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

2)   Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3) Nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26, poz.306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz.1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535 ).

 

 

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
66581
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego