31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Statut PSWP - Postanowienia końcowe

Spis treści

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 31

 

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których RP jest stroną.

 

§ 32

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873).

  

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
56080
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego