Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego

Klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych osób fizycznych

Szanowni Państwo,

spełniając obowiązek prawny określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy:

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, reprezentowane przez Prezesa.

We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych  można kontaktować się poprzez adres  e-mail: pswp@pswp.edu.pl lub pisząc na adres pocztowy Administratora: Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

– rekrutacji Uczestników działań,

– realizacji zadań, projektów i innych działań kulturalnych, profilaktycznych, opiekuńczych, prozdrowotnych, sportowych, rekreacyjnych, szkoleniowych, itp.

– realizacji programów edukacyjnych, szkoleniowych i profilaktyczno-wychowawczych,

– organizowania przeglądów, wystaw, konkursów, festiwali, kursów, szkoleń i innych działań dla Uczestników działań prowadzonych przez Stowarzyszenie,

– organizacji działań alternatywnych wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

– realizacji  innych statutowych  zadań  Stowarzyszenia.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to m.in.

ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873).

oraz akty wykonawcze  do w/w  ustaw.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy  Państwa  dane  osobowe  przez  czas  maksymalnie  określony przepisami dotyczącymi obowiązków statystyki  i archiwizacji. W  celu rozliczalności  tj.  udowodnienia  przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać  dane przez okres, w którym Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w działaniach, projektach, programach i wydarzeniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego w oparciu o wskazane powyżej przepisy prawa.

Jakie przysługują Państwu prawa zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu. Uprawnienia uregulowane są w art. 15-23 RODO.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) upoważnione organy, instytucje i podmioty na uzasadnione żądanie zgodnie z przepisami prawa,

b) podmioty, z którymi Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych, jednostki prowadzące działalność pocztową oraz inne podmioty, z  którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych.

Czy  przekazujemy  Państwa  dane  do  państw  spoza  Europejskiego  Obszaru Gospodarczego?

Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Nie


Opublikowano

w

przez

Tagi: