Protokół Zarządu PSWP z 8 lipca 2022 r.

Protokół
z posiedzenia Zarządu z udziałem Komisji Rewizyjnej
Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego
im. A. Kamińskiego
8 lipca 2022 r. w Krakowie

Program posiedzenia

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu z dnia 27 kwietnia 2022 r.
 2. Informacje o działaniach Zarządu (w tym ważniejsze wydarzenia związane z zakończeniem roku szkolnego w placówkach oraz organizacji wypoczynku.
 3. Informacja o zadaniach Zarządu w związku z przygotowaniem Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Rybniku o raz Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w 2023 r. w Pałacu Młodzieży w Gdańsku.
 4. Wnioski Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2022 r.
 5. Stan finansów i składek za I półrocze 2022 r.
 6. Sprawy bieżące, wnioski, propozycje.


Ad. 1

Zebranych powitała Lucyna Frąckiewicz-Godyń, prezes PSWP i Bartłomiej Kocurek, dyrektor Centrum Młodzieży w Krakowie. ‑Protokół z posiedzenia Zarządu 27.04.2022 r. po drobnych uzupełnieniach został zatwierdzony. ‑Następnie Pani Prezes PSWP omówiła program posiedzenia, który po uzupełnieniu został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 2

 • Andrzej Gruszczyński poprosił o uzupełnienie programu o informację w jaki sposób poszczególne placówki radzą sobie z przyjmowaniem do MDK dzieci z Ukrainy.
 • Lucyna Frąckiewicz- Godyń poinformowała, że PSWP wraz z Centrum Młodzieży realizują projekt Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2022 r. z Narodowego Centrum Kultury – wakacyjne językowe półkolonie dla dzieci z Ukrainy.
 • Andrzej Gruszczyński zasygnalizował problemy z zatrudnianiem nauczycieli z Ukrainy oraz fakt, że dzieci ukraińskie biorące udział w zajęciach nie integrują się z dziećmi z Polski.‑Iwona Wilk na zajęciach w swojej placówce nie zauważyła problemu z integracją.
 • Kinga Krutulska – w Młodzieżowym Centrum Edukacji i Kultury „Dom Harcerza” w Zielonej Górze prowadzony jest elektroniczny nabór na zajęcia. Dzieci z Ukrainy również się zapisują. 
 • Organizację wypoczynku wakacyjnego w placówkach omówili Andrzej Gruszyński  (Bank Żywności przekazuje produkty żywnościowe dla dzieci z Ukrainy), Iwona Wilk, Anita Geratowska, Grzegorz Oller, Kinga Krutulska, Bartłomiej Kocurek, Sławomir Pijanowski. 
 • Pani Anita Geratowska omówiła wstępne założenia organizacyjne Sejmiku 2022 r, który odbędzie się 5-8 października w Rybniku. ‑Lucyna Frąckiewicz- Godyń zaproponowała temat Sejmiku Innowacyjne, zintegrowane obszary wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, służące kształtowaniu ich uzdolnień i zainteresowań.         
 • Grzegorz Oller zaproponował aby podczas Sejmiku odbył się panel dla dyrektorów nt.  Dyrektor w obliczu zmieniających się przepisów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki placówek wychowania pozaszkolnego.
 • Anita Geratowska- zaprosi prawnika znającego się na oświacie, który odpowie na pytania dyrektorów podczas panelu. Zaproponowała także, aby podczas Sejmiku odbyła się prezentacja regionalnych potraw przygotowana przez poszczególne placówki z Polski. 
 • Andrzej Gruszczyński zaproponował aby wykład podczas Sejmiku dotyczył ekologii w szerokim pojęciu.


Ad.3

 • Lucyna Frąckiewicz- Godyń – Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborcze PSWP odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2023 r w Pałacu Młodzieży w Gdańsku.
 • Grzegorz Oller poinformował, że Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim będzie współorganizatorem Walnego Zgromadzenia w Gdańsku.
 • Lucyna Frąckiewicz- Godyń poinformowała, że nie będzie już kandydowała do funkcji Prezesa. Podkreśliła konieczność unowocześnienia Stowarzyszenia. Warto aby siedziba PSWP pozostała w Krakowie.
 • Andrzej Gruszczyński – zaproponował aby Lucyna Frąckiewicz – Godyń pozostała w PSWP pełniąc funkcję  Honorowego Prezesa.

 
Ad. 5

Informacja o stanie finansów przedstawiła Pani Ewa Ciepłucha, księgowa PSWP. Informacja pisemna została dołączona do protokołu. Wyszła z propozycją aby wykreślić placówki, które od kilku lat nie płacą składek:

 • MDK w Andrychowie
 • MDK 29 listopada w Krakowie
 • MDK w Pruszkowie
 • MDK w Inowrocławiu  

Z dyrekcją MDK w Kielcach i Bielsku Białej skontaktuje się Pani Anita Geratowska z zapytaniem czy chcą nadal należeć do PSWP. Andrzej Gruszczyński skontaktuje się z MDK w Ozorkowie i wyjaśni sprawę przynależności do PSWP.

  Ewa Ciepłucha wnioskowała także o wykreślenie z listy członków PSWP:

 • Agnieszki Kolaczek- Cudek z Krakowa
 • Lucyny Lubieńskiej z Miastka
 • Danuty Parys z Pruszkowa
 • Marii Pawłowskiej z Gdańska
 • Elżbiety Zagożdżan z Radomia

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o wykreśleniu w/w placówek i osób z PSWP

Do Stowarzyszenia zostały przyjęte następujące osoby:

 • Dariusz Uściński z Bolesławca
 • Waldemar Krukowski z Warszawy
 • Małgorzata Flas ze Stargardu Szczecińskiego


Z 1% zostało przekazane dofinansowanie do obozu wakacyjnego w kwocie 700 zł dla Karoliny Tyńskiej,  uczestniczki koła turystycznego „To Tu To Tam” z MDK w Świdnicy.

Ad.6

Anita Geratowska zaprosiła na Jubileusz 50-lecia Zespołu Tańca Ludowego „Przygoda”. Koncert galowy odbędzie się 26 sierpnia 2022 r o godz. 17.00

Powyższe zagadnienia i sprawy wyczerpały porządek posiedzenia.

Zatwierdziła   

Lucyna Frąckiewicz-Godyń, prezes PSWP 

Protokołowała

Marta Rajek, sekretarz PSWP 

                                                    

        

Udostępnij tą treść...