Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego

PSWP


Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego to Organizacja Pożytku Publicznego zrzeszająca Placówki Wychowania Pozaszkolnego, ich sympatyków i pasjonatów edukacji w czasie wolnymi z całej Polski.

W centrum naszych działań jest młody człowiek i jego zainteresowania. Stowarzyszenie jest miejscem, w którym podejmujemy wzajemną rozmowę i współpracę dla podwyższenia jakości naszych działań. Wraz z dziećmi i młodzieżą podążamy za ich potrzebami i marzeniami.

Cele statutowe Stowarzyszenia

1. Konsolidacja, pomoc i wspieranie nauczycieli instruktorów placówek edukacji nieformalnej (pozaszkolnej) w wartościowym i bezpiecznym zagospodarowywaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z zasadami pedagogiki patrona stowarzyszenia, profesora Aleksandra Kamińskiego.

2. Organizowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży oraz wspieranie wartościowych programów wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego organizujące obozy, kolonie, rajdy i inne formy.

3. Prowadzenie działań kształtujących i rozwijających uzdolnienia, talenty i zainteresowania dzieci i młodzieży – naukowe, plastyczne, muzyczne, wokalne, literackie, poetyckie, teatralne, przyrodnicze, matematyczno-fizyczne, sportowe
i krajoznawczo-turystyczne.

4. Organizowanie i wspieranie imprez, konkursów i innych przedsięwzięć ukazujących młodzieży dziedzictwo i tradycje kulturalne Polski oraz wartości współczesnego patriotyzmu.

5. Wspomaganie placówek i nauczycieli instruktorów w poszerzaniu obszaru ich działań, obejmowanie opieką
i oddziaływaniem wychowawczym i edukacją kulturalną w czasie wolnym od nauki młodzieży:
a) zagrożonej patologiami społecznymi: narkomanią, alkoholizmem, nikotynizmem, zagubionej życiowo, agresywnej,
b) niepełnosprawnej, posiadającej problemy zdrowotne i adaptacyjne.

6. Propagowanie wśród nauczycieli instruktorów idei rzeczywistej samorządności młodzieży; Przeciwdziałanie fasadowości samorządów młodzieżowych. Inicjowanie społecznych akcji i działań młodzieży kształtujących odpowiedzialność, poszanowanie praw jednostki, tolerancję i ukazujące domokratyczne wymogi współżycia społecznego.

7. Respektowanie i wspieranie wartościowych inicjatyw młodzieży zainteresowanej współpracą ze stowarzyszeniem wychowania pozaszkolnego.

Jeśli chcesz przystąpić do stowarzyszenia wyślij do nas deklarację