Informacja o działalności w latach 2011 – 2015

Chociaż historia Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego sięga lat dziewięćdziesiątych, to w naszych sercach utkwiło Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbyło się w Raciborzu, w dniach od 16 do 18 kwietnia 2015r. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem, którego dokonała nasza Pani Prezes, Lucyna Frąckiewicz-Godyń.

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego

Sprawozdanie z działalności
Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego
za lata 2011-2015

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze,
Racibórz 16-18 kwietnia 2015r.
Sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego

Wstęp

Za niespełna 3 dni, 19 kwietnia mija kolejna kadencja działalności Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego, który wybraliśmy w czasie pobytu w gościnnym Kutnie w roku 2011. Kadencja ta upłynęła pod znakiem wielu istotnych wydarzeń i działań dotyczących naszego Stowarzyszenia i palcówek. Zarząd starał się, w ramach statutowych obowiązków, uczestniczyć we wszystkim, co było ważne i aktualne dla naszego środowiska. Robiliśmy wiele by Stowarzyszenie zachowało swój integrujący środowisko charakter i by nie zagubiło ważnych idei i zasad jakie nadał mu jego założyciel i pierwszy prezes śp. Antoni Weyssenhoff (16 kwietnia mija 5 rocznica jego odejścia). Nie koncentrując się na przeszłych dokonaniach i luminacjach, staraliśmy się podążać za nowymi wyzwaniami, sprawami i zadaniami jakie przyniosła codzienność oświatowa, samorządowa i nade wszystko edukacyjno-kulturalna, wynikająca z celów statutowych Stowarzyszenia i potrzeb placówek wychowania pozaszkolnego.

Czytaj dalej: Informacja o działalności w latach 2011 – 2015

Na wstępie przedstawię kilka informacji, które ilustrują aktualną kondycję organizacyjną i strukturalną Stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego liczy obecnie 76 członków zwyczajnych (osób) oraz 57 placówek, członków wspierających w 14 województwach.

Ilościowe zestawienie członków PSWP w poszczególnych województwach

(stan na marzec 2015r)

WojewództwoCzłonkowie zwyczajni(osoby)Członkowie wspierający (placówki)Ilość placówek w województwach
dolnośląskie9611
kujawsko-pomorskie1310
lubelskie210
lubuskie112
łódzkie131014
małopolskie19823
mazowieckie11937
opolskie222
podkarpackie318
pomorskie759
śląskie7741
świętokrzyskie112
wielkopolskie1110
zachodniopomorskie1110
RAZEM7657189

Ilościowy stan naszej organizacji jest raczej dość stabilny, zmienia się stan osobowy, odchodzą osoby w wieku  emerytalnym, zwykle już nie związane z pracą zawodową. Przybywają także nowi członkowie, nauczyciele, dyrektorzy placówek, którzy objęli w ostatnich 3-4 latach swoje funkcje i kontynuują przynależność placówki do PSWP, tak jak ich  poprzednicy. W sumie, na przestrzeni ostatnich lat od 2010 roku zwiększyła się ilość placówek wspierających o 6, a liczba członków fizycznych (zwyczajnych) wzrosła od 69 w roku 2010 do 75 obecnie. PSWP wspiera ponad 1/3 placówek w kraju (57 na 189 funkcjonujących obecnie). W ostatnich latach ubywa placówek wychowania pozaszkolnego w kraju za sprawą decyzji lokalnych władz samorządowych.  Ulegają przekształceniom w miejskie instytucje kultury, są likwidowane zupełnie lub łączone, częściej OPP. Kilka uzyskało wyższy status organizacyjny i zasięg terytorialny obecnie jako Centra Kultury czy Powiatowe Centra Edukacji i Kultury, Zespoły Placówek. W stosunku do roku 2001 ubyło w kraju 16 placówek wychowania pozaszkolnego.

Poniżej podajemy zestawienie ilościowe członków PSWP w kolejnych latach kadencji.

Zestawienie ilości członków PSWP  w latach
Rok20102011201220132014/15
Członkowie – osoby6975747275
Placówki wspierające5052535357

W roku 2011 rozpoczęliśmy 4-letnią pracę Zarządu PSWP i zaczęła funkcjonować obecna Komisja Rewizyjna.

Zarząd liczy 11 osób, dokonano w roku 2014 jednej zmiany w składzie Zarządu: w miejsce Wojciecha Kowalczyka dołączono Cezarego Górczyńskiego.

Pozostali członkowie to:

 1. Lucyna Frąckiewicz-Godyń, prezes
 2. Zbigniew Curyl, wiceprezes
 3. Mieczysław Czytajło, wiceprezes
 4. Krystyna Grzesiak, sekretarz

Członkowie:

 • Alina Frątczak
 • Ireneusz Herisz
 • Mieczysław Janusz Jagła
 • Bartłomiej Kocurek
 • Elżbieta Marciniszyn
 • Grzegorz Oller

Komisję Rewizyjną wybrano w 2011r. i pozostała w niezmienionym w składzie:

 1. Tadeusz Kotela, przewodniczący
 2. Teresa Grzybowska, członek
 3. Annetta Benedyka, członek.

PSWP jest organizacją pozarządową pożytku publicznego ze wszystkimi implikacjami prawnymi i finansowymi, jakie niesie statut i Ustawa o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  z 24.04.2013r oraz Ustawa z 22.01.2010 r o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Z tego tytułu uzyskujemy corocznie z wyjątkiem 2012r., 1% odpis od podatków naszych członków i przyjaciół.

 Działalność Pożytku Publicznego 2011-2014 – Odpis 1%2011 2012 2013 2014
Wpłaty 1% od podatków1 959,20 brak wpłat 2 028,80 1 702,40
Wydatki na działalność statutową pożytku publicznego1 959,20   528,80 220,00
 Pozostała kwota na 15.03.20150,00   1 500,00 1 482,40

Na wniosek dyrekcji placówek i członków Zarządu przekazaliśmy 4-krotnie wnioskowane pisemne kwoty na potrzeby wychowanków. Były to uzasadnione przypadki dzieci wymagających pomocy: z MDK w Zduńskiej Woli, ze Świdnicy (3 wychowanków) oraz z Centrum Edukacyjnego w Krakowie w roku 2011. Udzielono dofinansowania w kwocie 2700 zł . Pozostała kwota zostaje do dalszego wykorzystania.

W roku 2012, uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiesiliśmy udział PSWP w Europejskim Stowarzyszeniu Instytucji Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży (EAICY) z powodu znaczącego wzrostu składek członkowskich tej organizacji.

Zgodnie z § 18 Statutu PSWP i potrzebami, Zarząd zwołał, przygotował i przeprowadził 4 Walne Zgromadzenia:

 • 19 kwietnia 2011 r. w Zamku w Oporowie koło Kutna i w MDK w Kutnie
 • 6 kwietnia 2012r. w Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach
 • 4 kwietnia 2013r. w OPP Zespól „Przygoda” w Rybniku
 • 3 kwietnia 2014r. w Centrum Młodzieży w Krakowie

oraz obecnie 5-te  sprawozdawczo- wyborcze w MDK Raciborzu.
Nieocenioną pomoc uzyskiwaliśmy od wymienionych placówek, za którą serdecznie dziękujemy.

            Zgodnie z § 20 Statutu w okresie od kwietnia 2011 odbyły się 22 posiedzenia Zarządu (co najmniej jedno w kwartale każdego roku).

W roku 2011- 6 posiedzeń, 2012- 4 posiedzenia, w 2013 – 6 posiedzeń, w 2014- 5 posiedzeń, w 2015- 1 (w MDK w Świdnicy, 15.01.2015r.)
W obradach Zarządu zwykle uczestniczył przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej mając na bieżąco wgląd we wszystkie działania i decyzje Zarządu.

            Do struktury PSWP, na wniosek Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Opolu w roku 2011 włączono Krajową Radę Placówek Wychowania Pozaszkolnego, na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia – jako forum konsultacyjne i ciało opiniodawczo- doradcze. Sąd Rejonowy w Krakowie zatwierdził tę zmianę w §13 Statutu. W ten sposób nadaliśmy KRPWP status prawny, którego nie posiadała przez kilkanaście lat będąc wartościowym, inicjatywnym i zasłużonym forum naszego środowiska.

            Siedzibą Stowarzyszenia pozostaje nadal Centrum Młodzieży w Krakowie, gdzie korzystamy z wszystkich potrzebnych do działalności urządzeń, mebli, telefonu, Internetu – stosownie do przedłużanej corocznie umowy z dyrekcją Centrum Młodzieży w Krakowie. Z placówką tą łączy PSWP również współdziałanie merytoryczne w zakresie realizowanych projektów edukacyjno- kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży oraz nauczycieli.   Dyrektor CM jest członkiem Zarządu, do PSWP należy 8 nauczycieli tej placówki. Wyrażamy podziękowania dyrekcji, nauczycielom i pracownikom CM, którzy z życzliwością współpracują w realizacji projektów, służą pomocą w różnych sprawach bieżących; traktują współpracę z PSWP jako wspólną misję i szczególne zadania edukacyjne i kulturalne.

Kolejną część sprawozdania poświęcamy przytoczeniu najważniejszych działań, które inspirował, przygotowywał i realizował oraz w których współuczestniczył ustępujący Zarząd:

 1. Z inicjatywy poprzedniego Prezesa i Zarządu ustanowiono Honorową Odznakę PSWP im. A. Kamińskiego i wręczono ją w latach 2011-2014 – 40 osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju wychowania pozaszkolnego. Wykaz uhonorowanych zamieszczony jest na stronie internetowej Stowarzyszenia. Honorowa Odznaka wraz z imiennym dyplomem jest wyrazem naszej wdzięczności i uznania za wybitne zasługi w pracy edukacyjno- kulturalnej i wychowawczej z dziećmi i na ich rzecz.
 2. W roku 2012 przeżywaliśmy jubileusz 10-lecia powstania PSWP, podkreśliliśmy go wydaniem okolicznościowego znaczka jubileuszowego, który w ilości 100 sztuk rozprowadzono wśród członków PSWP i wręczono osobom sprzyjającym placówkom wychowania pozaszkolnego w wielu miejscowościach.
 3. Wystosowaliśmy w roku 2013 wnioski do MEN o przyznanie zasłużonym działaczom PSWP Medalu Komisji Edukacji Narodowej. W czasie jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Krakowie wręczyła je przedstawicielka MEN: Alinie Frątczak  z MDK w Ozorkowie, Annie Kaczmarczyk – Korzonek i Marcie Rajek z CM w Krakowie, Sławomirowi Pijarowskiemu z MDK w Kutnie, Paulinie Sobkowiak z MDK im. K.I. Gałczyńskiego w Krakowie, Rafałowi Kalecie i Jackowi Korohodzie z MDK im. Kamińskiego w Krakowie oraz Małgorzacie Curyl z  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdnicy.

Również, na wniosek Zarządu, w roku 2011 MEN przyznało Medale KEN Grzegorzowi Ollerowi z OPP w Starogardzie Gdańskim, Wojciechowi Kowalczykowi z MDK w Kutnie i Zbigniewowi Curylowi z MDK w Świdnicy.
W roku jubileuszowym – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek PSWP i MEN przyznało 5 Odznak Honorowych „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”, otrzymali je Elżbieta Marciniszyn z MDK w Opolu, Teresa Grzybowska z z MDK im. K.I. Gałczyńskiego w Krakowie, Tadeusz Kotela  z MDK w Tomaszowie Mazowieckim, Lucyna Frąckiewicz-Godyń , wówczas wiceprezes PSWP.
Tę drogę honorowania naszych członków za ich zaangażowanie i zasługi dla budowania prestiżu i znaczenia placówek i edukacji pozaszkolnej trzeba kontynuować w działalności następnego Zarządu, by ich pełna pasji praca nie pozostawała na marginesie oświatowym.

 • Wdrożyliśmy decyzję Walnego Zgromadzenia z roku 2012, iż 13 czerwca każdego roku będzie Świętem Edukacji Pozaszkolnej i PSWP.
 • Opracowano i spopularyzowano wzór tablicy do umieszczenia na budynku placówki informującej, iż ma ona honor być członkiem PSWP im. A. Kamińskiego. Skorzystało z tego jednak stosunkowo niewiele placówek.

Niektóre placówki 13 czerwca organizują imprezy podkreślające to święto tzw. „Antoniadę” jednocześnie wówczas podsumowują i prezentują całoroczny dorobek artystyczny placówki. W roku 2014 w MDK w Bolesławcu jubileusz tej placówki połączono z Ogólnopolskim Świętem Edukacji Pozaszkolnej, w której uczestniczyli prezes i wiceprezes Stowarzyszenia.

 • Na styczniowym posiedzeniu br. w Świdnicy, Zarząd podjął uchwałę o zorganizowaniu w czerwcu właśnie z okazji Święta Placówek –  Ogólnopolski Przegląd Działalności Placówek Wychowania Pozaszkolnego w MDK w Opolu. Pragniemy potraktować tę imprezę jako ważny krok ku integracji programowej naszych placówek.
 • Świąteczno- jubileuszowa część tego sprawozdania, nie może pominąć jubileuszy placówek, w większości których prezes, wiceprezesi i członkowie zarządu uczestniczyli reprezentując naszą stowarzyszeniową wspólnotę , przekazując gratulacje i życzenia. Wspominamy jubileusze roku: 2011 – MDK w Świdnicy, 2012- MDK Dom Harcerza w Krakowie, Centrum Młodzieży w Krakowie, MDK w Pabianicach, PM w Łodzi, MDK w Radomiu, OPP Zespól „Przygoda” w Rybniku, rok 2013 – MDK w Jaśle, OPP w Starogardzie Gdańskim, MDK w Ozorkowie, Zespół Pieśni i Tańca „Tysiąclatki” w Katowicach, w roku 2014- MDK nr 1 w Bytomiu, MDK w Bolesławcu, Młodzieżowe Obserwatorium w Niepołomicach, Zespół „Remedium” z OPP „Przygoda „ w Rybniku, MDK w Opolu, w roku 2015 – MDK im. K.I. Gałczyńskiego w Krakowie.  

Imprezy jubileuszowe były wzorem mistrzostwa i profesjonalizmu dyrektorów, nauczycieli i pracowników. Udział rodziców, władz lokalnych, mieszkańców świadczył o wysokiej pozycji placówki w mieście.

Koncerty i występy, wystawy i ekspozycje, piękna scenografia i stroje dzieci, budziły zachwyt i uznanie. Miłym akcentem jest obecność na jubileuszach przedstawicieli placówek z innych miast, czasem odległych. To przejaw przyjaźni, życzliwości i chęci wspólnego przeżywania radosnych chwili i dzielenia się sukcesami.

 • W tej kadencji zainstalowano stronę internetową PSWP, której twórcą i administratorem jest Grzegorz Oller, członek Zarządu, dyrektor OPP w Starogardzie Gdańskim. Dziękujemy i prosimy o dalsze prowadzenie strony.

Wobec powszechnej informatyzacji życia społecznego, zawodowego i oświatowego doceniamy ten nośnik informacji; nie udało nam się jednak skutecznie zachęcić placówki do większego, aktywnego zainteresowania stroną PSWP. W przyszłej kadencji należałoby rozszerzyć tę formę popularyzacji działalności placówek i wzbogacić informacje o ważnych wydarzeniach: ogólnopolskich konkursach, przeglądach, jubileuszach, zamieszczać ciekawe propozycje, zapytania, porady prawne itp. 

Działania Zarządu na rzecz zachowania placówek i obrony przed zagrożeniami likwidacji i różnych przekształceń naruszających ich społeczno-wychowawcza misję.

W ciągu kadencji podejmowaliśmy różnorodne optymalne z naszej pozycji działania, na rzecz placówek, które zamierzano zlikwidować, ograniczyć programowo i finansowo. W dwóch , trzech ostatnich latach wzmogła się aktywność autonomicznych organów samorządowych w kierunku oszczędności finansowych i tzw. racjonalizacji wydatków w oświacie. W przekonaniu naszych racji, wspieraliśmy zagrożone placówki, przekonując władze miast różnych szczebli o wartościach profilaktyczno- wychowawczych i edukacyjnych MDK-ów, poszerzających znacząco drastycznie okrojony nową podstawą programową i zapaścią przedmiotów artystycznych w szkołach, proces kształcenia.
Zarząd angażował się w roku 2013 w obronę przed likwidacją 11 MDK-ów w Krakowie występując na sesji Rady Miasta Krakowa, pisząc petycje szeroko uzasadniające nasze stanowisko przeciw likwidacji potrzebnych społeczeństwu Krakowa placówek, uczestnicząc w obradach Okrągłego Stołu Edukacyjnego i opracowaniu Strategii Oświatowej dla Krakowa. Szczególne zasługi i uznanie należy oddać wiceprezesowi PSWP Mieczysławowi Czytajle, a także naszym członkom Alicji Szydło i Teresie Grzybowskiej. Osobiście prezes i wiceprezesi angażowali się w pozyskiwanie posłów, radnych, rodziców do obrony krakowskich MDK-ów. Duże znaczenie miało także medialne wsparcie z placówek z całego kraju, za które serdecznie dziękujemy. Na razie placówki krakowskie są bezpieczne.
Podobne działania, z nie mniejszym zaangażowaniem podejmowaliśmy w obronie jeszcze kilku placówek: w Toruniu, Radomiu , Zielonej Górze, Gdańsku i niestety przegrane o MDK w Malborku.
Walkę toczyły także MDK w Zgierzu i Ozorkowie o większe środki finansowe, których obcięcie groziło zapaścią w działalności obu placówek. Gratulujemy dyrekcjom odwagi, konsekwencji i wytrwałości.

W mijającej kadencji, Zarząd starał się podtrzymywać kontakty budujące prestiż naszych placówek.

 1. Corocznie zapraszani byliśmy jako reprezentanci środowiska do MEN na spotkania z Sekretarzami Stanu, Dyrektorami i Zastępcami Dyrektorów Departamentu, Wizytatorami, gdzie prezentowaliśmy, zawsze wcześniej uzgodnione, wspólne stanowisko wobec różnych problemów naszych placówek. Jak wiemy nie zawsze były przez MEN zracjonalizowane i urzeczywistniane. Z uznaniem i szacunkiem odbierane jest zaangażowanie PSWP w sprawy edukacji pozaszkolnej i placówek wychowania pozaszkolnego.

Wspólnie z MEN zorganizowaliśmy Ogólnopolską Konferencję na temat kreatywnego rozwijania talentów dzieci i młodzieży.

Doświadczenia swoich dobrych praktyk w tej dziedzinie prezentowało na konferencji 10 placówek: PM w Gdańsku, Katowicach, Bydgoszczy, Łodzi, MDK w Płocku, Opolu, Kutnie, CM w Krakowie i SCEK  w Warszawie, OPP w Starogardzie Gdańskim.
W konferencji wzięło udział 9 ekspertów MEN. Jej trwałym efektem jest pisemne opracowanie autorstwa Tadeusza Koteli,  przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PSWP, emerytowanego dyrektora MDK w Tomaszowie Mazowieckim.
Opracowanie wydano drukiem jako podsumowanie realizowanego wspólnie z MEN projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opracowanie było bezinteresowną pracą autora.

 • Utrzymywaliśmy kontakty z Rzecznikiem Praw Dziecka. Uczestniczył on w roku 2011 w Ogólnopolskim Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Krakowie. Zarząd został zaproszony także od biura Rzecznika w Warszawie, gdzie mieliśmy okazję przedstawić misje i zadania wychowawcze placówek wychowania pozaszkolnego. Uzgodniliśmy wiele obszarów, na których nasze placówki i biuro rzecznika mogą pracować.
 • Merytorycznym partnerem PSWP jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zainteresowany współpracą z placówkami jako „miejscami odkrywania talentów”. W roku 2011 prezes i dwaj członkowie PSWP Grzegorz Oller i Marta Rajek zostali przez ORE zaproszeni na Ogólnopolską Konferencję Pedagogiczną , gdzie prezentowali stu przedstawicielom, głównie metodykom z całego kraju istotę działalności i wartości edukacyjno-wychowawcze placówek wychowania pozaszkolnego. Wielu uczestników konferencji z zainteresowaniem przyjęło te prezentacje, jako mało znane nawet w środowisku nauczycielskim.
 • W roku 2011 Zarząd PSWP i Komisja Rewizyjna zostali zaproszeni do Sejmu RP, do Podkomisji ds. Jakości Kształcenia , gdzie wraz z przedstawicielami MEN przekazaliśmy posłom zakres i cele działalności kulturalnej naszych placówek. Na tym spotkaniu sprzeciwiliśmy się rzuconym wówczas przez posłów pomysłom przekształcenia wszystkich placówek wychowania pozaszkolnego w ośrodki dla dorosłych i młodzieży podległe resortowi kultury. Stanowisko Zarządu zostało również opracowane pisemnie i przesłane do MEN i ówczesnej przewodniczącej Komisji Edukacji i Młodzieży Sejmu RP.
 • Zarząd ma kontakty z wyższymi uczelniami i innymi organizacjami i instytucjami
 • Uniwersytetem Jagiellońskim; od 2014 prezes PSWP jest członkiem Rady Naukowej KMTPNIS, które działa pod patronatem tej uczelni od ponad 35 lat,
 •  Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (realizacja wspólnego projektu o zasięgu międzynarodowym w zakresie edukacji plastycznej),
 •  Małopolskim Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych,
 • Małopolskim Forum Organizacji Pozarządowych,
 • Politechniką Krakowską.

W każdej z wymienionych instytucji bywamy na spotkaniach, konferencjach reprezentując wartości edukacji pozaszkolnej dla dzieci, młodzieży, rodzin i lokalnych społeczeństw.

Reasumując tę część sprawozdania mam nieodpartą potrzebę podzielenia się refleksją, która możliwe, że nurtuje także Państwa. Ta refleksja to myśl, że nauczyciele, dyrektorzy placówek pracują mądrze, twórczo, z wielkim zaangażowaniem, efektywnie i profesjonalnie, są otwarci na nowości, wrażliwi  na potrzeby; placówki są przyjazne, różnorodne programowo, innowacyjne, zapewniają realizację autorskich programów o najwyższej jakości, wprowadzają dzieci i młodzież w świat kultury i sztuki, dają możliwość samorealizacji – a jednak jakby ciągle przebywają na marginesie świadomości części władz, grup  społecznych i polskiej oświaty?

Tę pozycję trzeba koniecznie zmieniać!
Jest to nadal nasze zadanie, wszystkich członków PSWP, dyrektorów, nauczycieli, przyjaciół i sprzymierzeńców placówek wychowania pozaszkolnego.

Programowa działalność PSWP w okresie kadencji 2011 do 2015

Praktyczna realizacja celów i zadań odbywała się poprzez:

 • projekty edukacyjne, kulturalne, ekologiczne i turystyczne o zasięgu międzynarodowym, krajowym i miejskim,
 • przygotowanie i przeprowadzenie konferencji pedagogicznych, sesji, sejmików i sympozjów dla dyrektorów i nauczycieli, przedstawicieli samorządów,
 • prowadzenie szkoleń dla rad pedagogicznych oraz warsztatów tematycznych,
 • opracowania pisemne, materiały multimedialne,
 • współudział w przygotowaniu i prowadzeniu imprez,
 • uczestnictwo w przedsięwzięciach innych organizacji i instytucji oraz placówek.

 W okresie sprawozdawczym zrealizowano 12 projektów edukacyjnych, kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Polski, Białorusi, Czech, Ukrainy, Włoch, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Francji, Estonii i Finlandii. Ich realizatorami przy udziale PSWP byli między innymi nauczyciele Centrum Młodzieży w Krakowie.

 Zestawienie projektów zrealizowanych w latach 2011-2014
 L.p.Zakres tematyczny projektu Rok realizacji
1.Przyroda Karpat2011
2.Rajd turystyczny
3.Wakacyjne Spotkania Artystyczne (Polonia)
  2012
1.Przyroda dla ludzi
2.Grundtvig
3.Wakacyjne Spotkania Artystyczne (Polonia)
4.Projekt Muzyczny
  2013
1.Projekt Presley
2.Integracyjny Dzień Dziecka
3.Edukacja ekologiczna-psy
4.Wakacyjne Spotkania Artystyczne (Polonia)
5.Podróże po Galicji
6.Sejmik 2013
7.Konferencja – Rada Pedagogiczna MDK ze Świdnicy
  2014
1.Dęby
2.Wakacyjne Spotkania Artystyczne (Polonia)
3.Konferencja w czasie Walnego Zgromadzenia

Oto przykłady projektów:

 • Corocznie od 2011 roku w czerwcu – warsztaty artystyczne dla dzieci polonijnych, finansowane przez Senat RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wzięło w nich udział łącznie ponad 250 uczestników, którzy dzięki bogatym programom pobytu w Krakowie, Wieliczce, Zawoi innych miastach Małopolski, prelekcjom, warsztatom, pobytom w teatrach, muzeach, pogłębiali znajomość języka polskiego, historii i tradycji narodowych.
 • 2-letni międzynarodowy projekt z udziałem młodzieży 4 krajów pn. „Nauka – sztuka – edukacja. Innowacyjne modele diagnozy, metod i form pracy i opieki nad uczniem zdolnym”, projekt unijny PSWP i Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • I Mistrzostwa Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich zrealizowany wspólnie z MDK w Świdnicy, pod kierunkiem wiceprezesa Zbigniewa Curyla
 • Ogólnopolski Konkurs Keyboardowy dla dzieci i młodzieży z placówek wychowania pozaszkolnego ( w roku 2013 w CZP 1 w Łodzi, w  2014 Centrum Młodzieży w Krakowie)
 • Mistrzostwa Polski w Szachach dla Nauczycieli w MDK w Świdnicy
 • Coroczne Turnieje Szachowe o Szablę Piłsudskiego w MDK w Świdnicy
 • „ Opowieści Krakowskiego Rynku”, projekt zrealizowany z MDK-ami Krakowa z inspiracji i pod kierunkiem Teresy Grzybowskiej, dyrektora MDK im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie
Konferencje, sejmiki, sympozja pedagogiczne są swoistą formą refleksji pedagogicznej. Tradycje ich organizowania przez nasze środowisko sięgają początku lat 90-tych.

W roku 2011 w kwietniu wraz z Centrum Młodzieży w Krakowie współorganizowaliśmy Ogólnopolską Sesję Pedagogiczną na temat metodologii odkrywania, kształtowania i rozwijania talentów, uzdolnień i zainteresowań. Młodzież z placówek krakowskich prezentowała swoje czasem nadzwyczajne i budzące podziw wytwory, utwory i opracowania. Tu także swoje doświadczenia upowszechniały placówki z Łodzi, Rybnika, Gdańska, Krakowa i Świdnicy. Uczestniczyło w tej ostatniej krakowskiej sesji pedagogicznej 80 przedstawicieli 45 miast Polski.
Kontynuowaliśmy Ogólnopolskie Sejmiki odbywające się przez 14 lat jako forum Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego; od 2010 z udziałem PSWP.
W roku 2011 – XVIII Sejmik zorganizowany przez OPP w Starogardzie Gdańskim, 2012- XIX Sejmik w MDK w Zduńskiej Woli
2013 – XX Jubileuszowy Sejmik w Centrum Młodzieży w Krakowie
2014 – XXI zorganizowany w CZP nr 1 w Łodzi.
Swój udział programowy wraz z placówkami w zorganizowanych sejmikach mieli członkowie Zarządu PSWP. W każdym Sejmiku brali udział przedstawiciele, dyrektorzy i nauczyciele placówek z 40-45  miast, corocznie około 90 osób.
Sejmiki cieszyły się zainteresowaniem ponieważ obok tematów z zakresu pedagogiki czasu wolnego i kultury, były warsztaty tematyczne wykłady, dyskusje moderowane oraz czasem burzliwe – wymiany myśli i poglądów, z których rodziły się wspólne stanowiska, co świadczyło o zaangażowaniu uczestników. Koncerty, występy dzieci i młodzieży placówek współorganizujących sejmik, udział w spektaklach teatralnych, programy zwiedzenia muzeów i innych osobliwości danej miejscowości, dostarczały uczestnikom sejmików bogactwo wzruszeń i przeżyć. Dziękujemy dyrektorem i nauczycielom zaangażowanym w przygotowywania i realizację Sejmików, za starania  by obrady, warsztaty, wykłady były ciekawe, wartościowe i odpowiadały oczekiwaniom uczestników. Satysfakcjonujące były i są opinie uczestników sejmików, iż pogłębiały one refleksję nad własną pracą i placówki, że koncerty w wykonaniu dzieci i młodzieży były na wysokim poziomie, zawierały czasem awangardowe, konceptualne praktyki artystyczne, a czasem szlachetny dawny repertuar i mistrzowskie aranżacje.
Dlatego Sejmiki, naszym zdaniem warte są kontynuacji, łączą placówki, inspirują do analitycznego spojrzenia na własną działalność, pozwalają na koleżeńskie skonsultowanie rozwiązań organizacyjnych, kadrowych, prawnych

Realizacja zadań Zarządu i członków PSWP w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów. Opracowania pisemne.

W czasie ogólnopolskich sejmików, sesji, sympozjów pedagogicznych, członkowie Zarządu wielokrotnie prowadzili warsztaty tematyczne i specjalistyczne, przewodniczyli obradom, moderowali dyskusje. W swoich środowiskach prezentowali i reprezentowali PSWP w różnych instytucjach i organizacjach.
Również miałam okazję występować kilkakrotnie w ramach szkoleniowych rad pedagogicznych, zgodnie z postulatami Zarządu referując tematykę jaką wnioskowały placówki.
Oto niektóre tematy przedstawiane na szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych:
„Praca z uczniem zdolnym, odkrywanie, kształtowanie i rozwijanie kreatywności uczestników zajęć”, „Jaką wartość wnoszą placówki wychowania pozaszkolnego do polskiego systemu kształcenia?”, „Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w placówce”, „W oświacie czy w kulturze, jak lepiej i dla kogo”, „Trzy życiorysy Janusza Korczaka”, „Edukacja kulturalna – między tradycją a nowoczesnością”, „Jak ułatwić zrozumienie siebie samego – poszukiwanie optymalnego miejsca we wspólnocie ludzkiej”.
Są one opracowane również formie pisemnej, a część zamieszczona na stronie Stowarzyszenia.
Przeprowadzenie szkoleń dało Stowarzyszeniu możliwość pozyskania środków finansowych -około 8 tysięcy złotych. Wynik finansowy tych szkoleń  w okresie kadencji.
Przedstawiony zakres działalności Zarządu wymagał opracowań pisemnych: programów konferencji, sejmików, wystąpień, sprawozdań merytorycznych i finansowych. Oddzielnym opracowaniem było wcześniej cytowane wydawnictwo na temat doświadczeń placówek w pracy z uczniem zdolnym autorstwa Tadeusza Koteli (wydane drukiem przez MEN) oraz „20 lat ogólnopolskich sejmików placówek wychowania pozaszkolnego 1993-2013”
autorstwa Anny Karczmarczyk – Korzonek, Lucyny Frąckiewicz  – Godyń. Materiał ten uzupełniła prezentacja multimedialna przygotowana przez Martę Rajek na podstawie filmów i zdjęć, jakie nasi członkowie przekazali w tym celu. Całość tego opracowania, wydanego przy współpracy Politechniki Krakowskiej zaprezentowano i przekazano uczestnikom i gościom XX Jubileuszowego Sejmiku w Centrum Sztuki Japońskiej „Manggha” w Krakowie w roku 2013.

Rolę naszego Stowarzyszenia podkreślają także zaproszenia do udziału w konferencjach i szkoleniach np.: w

 • II Małopolskim Forum Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Urzędzie Miasta Krakowa ( prezes Lucyna Frąckiewicz- Godyń, wiceprezes Mieczysław Czytajło),
 •  Międzynarodowej Konferencji Pedagogicznej dotyczącej pracy z uczniem uzdolnionym plastycznie w Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie (Anna Zięba, Lucyna Frąckiewicz – Godyń, Krystyna Grzesiak)
 • Ogólnopolskiej Konferencji w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie (Marta Rajek,  Grzegorz Oller,  Lucyna Frąckiewicz – Godyń)
 •  konferencji w MEN reprezentując PSWP jako partnera „Roku Szkoły w Ruchu” (Lucyna Frąckiewicz – Godyń, Mieczysław Czytajło)
 •  ogólnopolskiej konferencji w Kuratorium Wielkopolskim w Poznaniu pt. „Dziecko rodziców migrujących”( Lucyna Frąckiewicz – Godyń)
 • koncercie w Sali Kongresowej w Warszawie wykonaniu uczestników zajęć placówkach wychowania pozaszkolnego Warszawy, okresie ferii zimowych 2014r.(Zarząd PSWP)
 • konferencji Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Politechnice Krakowskiej, gdzie zaprezentowano działalność naszego Stowarzyszenia, która spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników (Lucyna Frąckiewicz – Godyń).

Stowarzyszenie prowadzi sporą korespondencję bieżącą –  pisemne opinie o działalności placówki na forum ogólnopolskim na życzenie zainteresowanych, dyplomy, podziękowania, apele i petycje, opinie o nadesłanych przez MEN projektach.
Służymy także Ministerstwu pisemnymi informacjami o placówkach,  których ono nie posiada. Kontaktujemy się mailowo i telefonicznie w różnych bieżących sprawach  z placówkami. Są to dobre i życzliwe kontakty które, często przekonują nas, że warto się trudzić być do dyspozycji. Odczuwamy, iż jesteśmy w jakimś stopniu placówkom potrzebni. Z radością przyjmujemy wiadomości, że pomiędzy placówkami różnych, nawet odległych od siebie miast, jest porozumienie wyrażające się wspólnie organizowanymi imprezami, konkursami, przeglądami działalności w różnych dziedzinach artystycznych, bezinteresownym wzajemnym zasiadaniu w jury konkursowym itp.
Jeżeli choć w niewielkim stopniu przyczynił się do tego Zarząd i nasze Stowarzyszenie, to warto tę pracę kontynuować i dbać o dalszą integrację placówek na poziomie zespołów, grup uczestników oraz dyrekcji i nauczycieli, poszerzać ją i rozwijać.
Uznajemy ten kierunek za dobry w koncepcji pracy przyszłego Zarządu.

Staranność w realizacji zadań merytorycznych, stały kontakt z placówkami, naszymi członkami, organizacja spotkań Zarządu, przygotowywane konferencje, opracowania, wzajemne kontakty programowe to efekt aktywności prawie wszystkich członków Zarządu. Pozwala ona na stwierdzenie, iż działalność PSWP jest ożywiona i przebiega na dobrym poziomie. Jest to zasługa całego 11-osobowego Zarządu i niezwykle, również zaangażowanych osób w Komisji Rewizyjnej – Tadeusza Koteli i  Teresy Grzybowskiej. Wszystkim pragnę bardzo serdecznie podziękować za 4 lata współpracy. A przede wszystkim za inicjatywność, pomoc, wspieranie, rzetelność i odpowiedzialność. Za dbałość o to by wszystkie rozwiązania służyły dobru placówek.

Prowadzenie bieżącej – statutowej odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga dbałości o sprawy finansowe.

W ocenie Zarządu jest to prowadzone przez Ewę Ciepłuchę, księgową PSWP bez zarzutu. Dziękujemy Pani za skrupulatność, fachowość, odpowiedzialność, a także za identyfikowanie się z celami, działaniami i potrzebami Stowarzyszenia oraz obecność na naszych spotkaniach i posiedzeniach.

Składka dla osób fizycznych wynosi 50 zł, emerytów 25 zł, dla PM- 400 zł, MDK- 300 zł, OPP – 150 zł rocznie.

 Zestawienie  – składki członkowskie w latach 2011-2014       
 2011 2012 2013 2014
Ilość – osoby fizyczne72 74 72 73
Ilość – placówki wspierające48 50 54 54
procentowo wpłaty- osoby fizyczne71% 78% 83% 62%
procentowo wpłaty- placówki wpierające90% 96% 98% 94%

Szanowni Państwo,

Tak w naszej opinii przebiegała działalność naszego Stowarzyszenia –  i życie, a życia, jak Państwo wiecie nie można dokładnie opisać, można je tylko przeżyć.
Toteż wszystkim działaniom towarzyszyły emocje, serdeczność i przeżywanie sukcesów i trudności placówek.
Niniejsze sprawozdanie  z 4-lecia zawiera z natury rzeczy tylko ważniejsze działania, które zapewne zachcą Państwo w dyskusji uzupełnić czy rozszerzyć, a  towarzyszące naszym wspólnym działaniom emocje pozostają w naszej wrażliwości i pamięci.
Kończąc, życzę Państwu by reprezentowane przez Was placówki były symbolem najszlachetniejszych działań artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, by olśniewały talentami dzieci i młodzieży, mistrzowskim warsztatem nauczycieli i najgłębiej pojętą etyką zawodową, by nie brakowało Wam środków, uznania władz i rodziców.

W poczuciu realizacji istotnych dla naszego środowiska zadań, Zarząd PSWP  przedkłada niniejsze sprawozdanie do oceny Walnego Zgromadzenia.

W imieniu Zarządu
Lucyna Frąckiewicz- Godyń
prezes

Kończąc swoją pracę prezesa w tej 4-letniej kadencji, nie wiem czy podołałam wszystkim Państwa oczekiwaniom.
Ale wasze zaufanie, wiedza, doświadczenie, refleks intelektualny – dodawały mi odwagi do spierania się ze światem, wasz horyzont dokonań i aspiracji- budował mnie i cieszył.
Serdecznie dziękuję Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i każdemu z Państwa za współpracę – dobrą i życzliwą. Pragnę zapewnić, że był to dla mnie okres ważnej i wzbogacającej pracy i co cenię sobie najbardziej, dał mi możliwość spotkań  i kontaktu z Państwem, ludźmi o nadzwyczajnych, prawdziwych osobowościach, mądrych, szlachetnych, zaangażowanych, otwartych i serdecznych. Dziękuję

Aforyzm mówi:
Wczoraj – to już historia
Jutro-  to tajemnica
Dzisiaj  – to teraźniejszość, to dar, cieszmy się, że jesteśmy dziś razem. .

Lucyna Frąckiewicz- Godyń

Udostępnij tą treść...