31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Sejmik 2007 uchwała

Uchwała XIV Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego   W dniach 22-24 listopada 2007 r. odbył się kolejny, XIV Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego z udziałem 137 uczestników  reprezentujących 75 placówek wychowania pozaszkolnego. W dniu zakończenia 24 listopada br. uczestnicy Sejmiku podjęli Uchwałę oraz zgłosili szereg wniosków które jednogłośnie przyjęto jako głos znaczącej liczby placówek w kraju.

 

I. Uczestnicy Sejmiku uznają, iż należy w kolejnych latach organizować ogólnopolskie spotkania przedstawicieli placówek wychowania pozaszkolnego-sejmiki jako wartościowe forum-wymiany dobrych rozwiązań programowych i organizacyjnych, - wzbogacenia wiedzy w dziedzinie edukacji i wychowania oraz pedagogiki czasu wolnego  - upowszechnianie doświadczeń w zakresie kierowania i zarządzania nowoczesną placówką wychowania pozaszkolnego.  II. Zgromadzone na sejmiku forum podkreśliło znaczącą rolę Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego i Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego, upoważniające obie działające konstruktywnie organizacje, do realizacji poniższych wniosków zgłoszonych w toku obrad plenarnych, dyskusji i zajęć warsztatowych  przedstawienia problemów placówek władzom oświatowym.    

Wnioski pod adresem Ministerstwa Edukacji Narodowej:
1. Rozważyć możliwość utworzenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej departamentu lub innej komórki organizacyjnej ds. wychowania i edukacji pozaszkolnej, w której zatrudnieni będą praktycy tej dziedziny, a także korzystanie z grup doradców mających doświadczenie i dorobek w organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w systemie zajęć pozaszkolnych. Wszelkie rozporządzenia dotyczące placówek wychowania pozaszkolnego powinny być w znacznie szerszym niż dotychczas zakresie, konsultowane z tym środowiskiem.
2. Kontynuować dążenia do jednoznacznego i godnego miejsca placówek wychowania pozaszkolnego w ustawodawstwie oświatowym, które wyodrębniałyby przepisy dotyczące tych placówek, różniące się przecież znacząco, ze względu na swe funkcje, od szkół.
3. Obecnie realne warunki i potrzeby placówek wymagają prawnego usankcjonowania stanowiska „nauczyciela-organizatora imprez” (obecnie mającego wymiar czasu pracy 25 godzin tygodniowo). Proponuje się ponowne  wpisanie tego stanowiska do wykazu stanowisk oświatowych w Karcie Nauczyciela.  
4. Wznowić starania o osiągnięcie porozumienia między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o którego zawarcie  placówki postulują od dawna. Umożliwiłoby ono realizacje wielu spraw szczegółowych które dotyczą placówek resortu kultury i oświaty np. specjalistycznego przygotowania zawodowego nauczycieli-instruktorów, korzystania z grantów na organizację przedsięwzięć kulturowych dla dzieci i młodzieży itp.
5. Podjąć starania o nadanie placówkom wychowania pozaszkolnego właściwego dla nich  działalności numeru statystycznego PKD. Dotychczas nadawane placówkom numery umieszczają je poza systemem oświaty.
6. Wzmocnić pozycję placówek wychowania pozaszkolnego realizujących znaczące przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym:  - placówki powinny w większym stopniu stać się beneficjentami różnych programów  strukturalnych dotacji docelowych itp., podobnie jak stowarzyszenia i inne organizacje    pozarządowe - ujednolicenia wymagają procedury przekazywania i rozliczania środków finansowych na    realizację zadań w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. - placówki obejmujące swym działaniem młodzież trudną, zagrożoną patologiami wymagają większych środków finansowych na działalność programową, wyposażenie  i  dokształcanie kadry w zakresie polityki i  terapii pedagogicznej.
7.  Stworzyć placówkom wychowania pozaszkolnego możliwość dostępu do środków przeznaczonych na doposażenie pracowni komputerowych, wyposażenie obiektów w  monitoring.
8.  Wprowadzić odrębne ścieżki awansu zawodowego dla nauczycieli pracujących w placówkach wychowania pozaszkolnego.
9.  W subwencji oświatowej przyznawanej samorządom lokalnym wyodrębnić wyraźne   środki na finansowanie placówek wychowania pozaszkolnego. 

Wnioski dotyczące unowocześniania i wzbogacania działalność placówek wychowania pozaszkolnego.
1.    Placówki wychowania pozaszkolnego powinny środowisku umocnić swoją profilaktyczną i wychowawczą funkcję inicjując współdziałanie ze wszystkimi podmiotami środowiska, szczególnie ze szkołami a także rodzicami.
2.    Istotnym zadaniem placówek jest kształtowanie umiejętności wartościowego spędzania czasu wolnego przez różne grupy młodzieży, uwzględnienie w szerszym zakresie programów o niekonwencjonalnym charterze: łączenie zajęć o podobnych a nawet różnorodnych specjalnościach, tworzeniu „akademii talentów”, organizowanie zajęć dla uczestnika „jednorazowego” itp.   
3.    Możliwości organizacyjne i kadrowe jakie posiadają placówki, ze wszech miar predestynują  je do szerszego uwzględniania w swoich placówkach edukacji patriotycznej i obywatelskiej. Ukazywanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, dorobek środowiska, tworzenie „szkół tradycji”, klubów historycznych a także programy wielopokoleniowe w placówce wychowania pozaszkolnego  mogą  oddziaływać niezwykle emocjonalnie  i poznawczo na dzieci i młodzież.
4.    W życiu społecznym ogromną rolę zyskują nowoczesne środki masowego przekazu i komunikacji. Konieczna jest aktywizacja placówek w tej dziedzinie: współpraca z lokalnymi mediami, reklama, public relation i wykorzystywanie internetu oraz innych mediów w procesie edukacyjnym dzieci i młodzieży.
5.    Stworzyć w internecie na stronie PSWP forum i bazę obejmującą dobre programy, scenariusze imprez, zajęć i różnorodne doświadczenia placówek z całego kraju.  Korzystać ze strony PSWP w bieżącej działalności placówek.
6.    Włączyć do programów działania placówek ideę Orderu Uśmiechu, wykorzystując wartości jakie niesie ta idea w budowaniu prawdziwych autorytetów. 

Uczestnicy Sejmiku sformułowali wnioski i postulaty pod adresem organizatorów, podkreślając jednocześnie dużą rolę i wagę tej konferencji dla placówek w całym kraju.
1.    Rozważając skierowanie do Ministra Edukacji Narodowej  - Pani Katarzyny Hall  w imieniu placówek prośby o powołanie w MEN departamentu lub innej komórki  ds. wychowania pozaszkolnego, w której powstałyby odpowiednie projekty przepisów, procedury i standardy dotyczące działalności placówek.
2.    W programie kolejnego Sejmiku przewidzieć warsztaty tematyczne dla dyrektorów obejmujące sprawy kierowania, zarządzania, nadzoru pedagogicznego itp.
3.    Zmniejszyć liczbę warsztatów i wizyt studyjnych w programie sejmików na rzecz ich tematycznego pogłębienia.
4.    Przewidzieć w programie następnej konferencji spektakl teatralny podobnie jak w ostatnim sejmiku nawet za znaczącą dopłatą uczestników.
5.    Rozważyć możliwość zorganizowania następnego Sejmiku w innym mieście.
6.    Powołać zespół z grona dyrektorów placówek do opracowania wzorcowej dokumentacji placówki. 

Powyższe wnioski wraz u uchwałą zostały jednogłośnie przyjęte. Komisja Uchwał i Wniosków XIV Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego:Teresa GrzybowskaJoanna FicekPiotr BurcanElżbieta MarciniszynMaria Szubert-KornaszewskaKraków, dnia 24 listopada 2007 roku.

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
107649
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego