31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Informacja o działalności KRPWP w latach 1993-2009

 

Krajowa Rada Placówek Wychowania Pozaszkolnego powstała w Krakowie w roku 1993. Pomysł jej powstania zrodził się w czasie obrad III Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Uczestnicy Sejmiku uznali, iż placówki wobec licznych problemów związanych z ich zbyt słabym usytuowaniem w systemie edukacji, trudnościami natury organizacyjno – finansowej i lokalowej, a także koniecznością doskonalenia i poszukiwania nowych form  i metod działalności wychowawczej powinny mieć swoją radę, która reprezentowałaby ich interesy.

Celem Rady było stworzenie swoistego lobby w skali kraju i dbałość o rozwój i realizację statutowych zadań w dziedzinie edukacji kulturalnej oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i upowszechniania osiągnięć placówek. Taka była geneza utworzenia Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Radę reprezentuje kilkunastoosobowy Sekretariat (9 – 15 osób) złożony z dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego z całej Polski. Kadencja Sekretariatu trwa 2 lata. Siedzibą Sekretariatu Rady jest Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie. Od początku powstania Sekretariatowi przewodniczy dr Antoni Weyssenhoff, dyrektor Centrum Młodzieży w Krakowie. Do zadań Rady należy tworzenie warunków i inspirowanie wymiany doświadczeń  w zakresie działalności   merytorycznej i rozwiązań organizacyjnych ,wzajemne wspieranie się i współpraca w dziedzinie organizacji imprez regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych . Od roku 1995 Sekretariat Rady organizuje ogólnopolskie sejmiki, na których przedstawiciele placówek zrzeszonych w Krajowej Radzie omawiają i prezentują różnorodne problemy, związane z funkcjonowaniem placówek, wymieniają doświadczenia oraz podejmują uchwały obligujące Sekretariat do ich załatwienia dla dobra wszystkich placówek.   Program sejmików zawsze odpowiada aktualnym potrzebom i oczekiwaniom placówek. Poza obradami plenarnymi uczestnicy z całej Polski pracują w komisjach problemowych, odbywają wizyty studyjne w instytucjach upowszechniania kultury, a od roku 2000 doskonalą swoją wiedzę i umiejętności w warsztatach tematycznych uwzględniających specyfikę pracy pozaszkolnej. Do tej pory odbyło się 16 Sejmików – 14 z nich w Centrum Młodzieży w Krakowie. Od roku 2008 decyzją Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego Sejmiki mogą odbywać się także w innych placówkach w kraju. W roku ubiegłym trud organizacji podjęło Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie. W tym roku Sejmik odbywał się w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu. Przy współudziale KRPWP zorganizowano także w Krakowie 12 Międzynarodowych Sesji Pedagogicznych. Członkowie Sekretariatu współtworzyli wraz z Centrum Młodzieży w Krakowie koncepcje merytoryczne Sesji oraz prowadzili warsztaty, organizowali wizyty studyjne w placówkach, uczestniczyli w warsztatach tematycznych.  

 Członkowie Sekretariatu spotykają się również w wybranych placówkach edukacji kulturalnej w Polsce i poza jej granicami. Celem tych spotkań jest programowanie i organizowanie pracy Rady Placówek, zapoznawanie się  ze specyfiką działalności  poszczególnych placówek i nowatorskimi formami zajęć z dziećmi oraz projektowanie konferencji i sesji pedagogicznych. Wyjazdowe spotkania Sekretariatu stanowią okazję do podejmowania działań na rzecz aktualnych, ważnych spraw dla naszego środowiska. Członkowie Sekretariatu spotykali się między innymi w Pałacach Młodzieży w: Warszawie, Katowicach, Bydgoszczy, Łodzi, Gdańsku, Krakowie, Młodzieżowych Domach Kultury  w: Płocku, Jaśle, Świdnicy, Ozorkowie, Krakowie, Aleksandrowie Łódzkim, Przemyślu, Gdyni, Opolu, Zduńskiej Woli, Zamościu, Biłgoraju, Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Rabce oraz w Ośrodku Centrum Młodzieży w Bukowinie Tatrzańskiej. Sekretariat gościł również  w placówkach edukacji nieformalnej we Lwowie, Wilnie, Orleanie, Strasburgu, Pradze. W czasie swojej działalności Rada występowała z upoważnienia placówek do władz centralnych z wnioskami i postulatami, których realizacja pozwalałaby na uzyskanie optymalnych efektów przez te placówki w sferze edukacji kulturalnej, profilaktyki społecznej i wychowania a także współpracy międzynarodowej. Członkowie Sekretariatu Rady należą do powołanego przez MEN - Zespołu  ds. Reformy w Placówkach Wychowania Pozaszkolnego; reprezentowali również placówki na wielu spotkaniach w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Swój akces do udziału w Krajowej Radzie w roku 1993 zgłosiło 118 placówek. W latach 2000-2002 należało do niej 143 placówki. Obecnie należy 139 placówek. 2.

Ważniejsze zadania Sekretariatu Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego w poszczególnych okresach: opracowanie i skierowanie do MEN uwag i propozycji do uwzględnienia w prawnym usytuowaniu placówek wychowania pozaszkolnego opracowanie projektu ramowego statutu placówki wychowania pozaszkolnego stałe przygotowywanie i opracowanie wniosków, uwag i propozycji do dokumentów, rozporządzeń MEN dotyczących działalności i funkcjonowania placówek wydanie informatora o ciekawych i nowatorskich formach edukacji kulturalnej prowadzonych w placówkach wychowania pozaszkolnego w Polsce spotkania z Sejmową Komisją Edukacji w sprawie usytuowania prawnego placówek w systemie edukacji narodowej w obliczu wprowadzanej reformy, udział członków Sekretariatu w pracach powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej Zespołu do Spraw Wdrażania Reformy Oświatowej w Placówkach Wychowania Pozaszkolnego powołanie liderów wojewódzkich w celu upowszechniania i ułatwianie dobrego przepływu informacji nawiązanie kontaktów z Europejskim Stowarzyszeniem Instytucji Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży (EAICY) oraz Europejską Federacją Pracy z Młodzieżą Metodami Progresywnymi (FI CEMEA) opracowanie wniosku do MEN dotyczącego zamieszczenia w ramowym statucie placówki wychowania pozaszkolnego dodatkowego przepisu umożliwiającego zatrudnianie nauczycieli-instruktorów nie posiadających pełnych kwalifikacji nauczycielskich, lecz realizujących ważne dla placówki zadania specjalistyczne opracowanie wykazu placówek wychowania pozaszkolnego w Polsce przygotowanie i opracowanie ankiety do placówek dotyczącej organizowanych przez placówki form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zorganizowanie konkursu na najciekawszą ofertę wakacyjną w placówkach wydanie merytorycznego informatora o działalności placówek wychowania pozaszkolnego opracowanie materiału „Placówki wychowania pozaszkolnego a czas wolny dzieci  i młodzieży”, przekazanie go władzom resortowym MEN udział w konsultacjach związanych z opracowywaniem przez MEN  „Strategii Państwa dla młodzieży na lata 2002-2012” współorganizacja konferencji o charakterze ogólnopolskim: „Czas wolny dzieci i młodzieży w pedagogice A.Kamińskiego”, Centrum Młodzieży Kraków; „Nowoczesna placówka wychowania pozaszkolnego wobec wyzwań i problemów jednoczącej się Europy”, Centrum Młodzieży Kraków, „Mierzenie jakości pracy placówek”, Młodzieżowy Dom Kultury Płock skierowanie do władz resortowych postulatów i wniosków dotyczących: zastosowania dla placówek innego niż dotychczas algorytmu w przyznawaniu środków finansowych, ujęcia placówek w resortowym projekcie komputeryzacji, zatrudnienia nauczycieli z etatu 25 godzinnego, zwiększenie możliwości grantowych na doskonalenia i dokształcanie nauczycieli instruktorów opracowanie materiałów „Cechy i kierunki pracy nowoczesnej placówki wychowania pozaszkolnego”, „Placówki wychowania pozaszkolnego w Polsce wobec zadań edukacji w latach 2006-2010” oraz „Wnioski i sugestie placówek do uwzględnienia w przepisach MEN” współorganizacja dwóch konferencji o charakterze ogólnopolskim; „Edukacja europejska i obywatelska w placówkach wychowania pozaszkolnego”, Centrum Młodzieży, Kraków oraz „Umiejętność zagospodarowania czasu wolnego przez młodzież”, Centrum Młodzieży,  Kraków współudział w opracowaniu koncepcji merytorycznej wydawnictwa Biblioteczka Wychowania Pozaszkolnego, wydanych zostało sześć numerów: „Edukacja kulturalna w placówkach wychowania pozaszkolnego”, „Edukacja do demokracji”, „Rozwój zainteresowań naukowych dzieci i młodzieży w placówkach wychowania pozaszkolnego”; „Współpraca międzynarodowa w placówce wychowania pozaszkolnego”; „Media w edukacji”; „Edukacja przez wychowanie fizyczne”. Opracowanie, przeprowadzenie i ewaluacja ankiet na temat: samorządności w placówkach wychowania pozaszkolnego, zakresu współpracy międzynarodowej, edukacji kulturalnej, współpracy z samorządem lokalnym, ilościowego stanu uczestników w placówkach przygotowanie konkursu na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, magisterską) dotyczącą placówek wychowania pozaszkolnego oraz na najciekawszy program edukacyjny placówki wspomaganie szkół przez placówki w realizacji rozszerzonych programów edukacji kulturalnej i zajęć pozalekcyjnych w ramach reformy programowej MEN. W roku 2002 z inicjatywy placówek wychowania pozaszkolnego powstało Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego. Grupę założycielską stanowiło 15 przedstawicieli: A. Weyssenhoff, J. Żurawski, M. Burcan, E. Czekaj, M. Czytajło, M. Donat, Z. Dranka, L. Frąckiewicz-Godyń, A. Frątczak, T. Grzybowska, I. Herisz, T. Kotela, R. Ludwicka-Mierzejewska, G. Pintera, M. Woroniuch. W kolejnych latach Sekretariat Krajowej Rady oraz Zarząd PSWP ściśle ze sobą współpracują i odbywają wspólne posiedzenia. Konsolidacja środowiska placówek wychowania pozaszkolnego Tworzenie w świadomości władz resortowych, posłów i senatorów, a także wśród samych placówek przeświadczenia o ich znaczącej funkcji w wychowaniu i edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w środowiskach lokalnych. Wymiana doświadczeń w zakresie szeroko pojętej edukacji kulturalnej. Pomoc w podnoszeniu i uzupełnianiu kwalifikacji przez nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego. Przekonanie o priorytetowej roli współpracy placówek wychowania pozaszkolnego ze szkołami w realizacji różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych, imprez oraz wzbogacania form edukacji kulturalnej. Osiągnięcie przez placówki statusu inspiratora, koordynatora i realizatora imprez kulturalno-oświatowych na swoim terenie. Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat możliwości korzystania przez placówki ze środków finansowych Komisji Europejskiej i innych instytucji europejskich. W czasie obrad XVI Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Opolu 20 listopada br. uczestnicy podjęli Uchwałę o przekształceniu Krajowej Rady w Forum Konsultacyjne przy Polskim Stowarzyszeniu Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego.

Sekretariat Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego

Opole, 20 listopada 2009 r.

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 113 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
107665
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego