31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Uchwała i wnioski XXIII Sejmiku PWP w Świdnicy 2016

Uchwała i wnioski XXIII Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Świdnicy

Komisja Wniosków i Uchwał XXIII Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Świdnicy w składzie:

  1. Barbara Krzemińska-Sobczyk (Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi)
  2. Lidia Grzegorzak (MDK-Lotnicza w Krakowie)
  3. Magdalena Majer (MDK w Zamościu)

na podstawie informacji Zarządu PSWP, którego posiedzenie odbyło się w dniu 5 października 2016 r. oraz zgłoszeń od uczestników Sejmiku w dniach 5 – 6 października 2016 r., stwierdziła zgłoszenie następujących wniosków:

  1. W związku z tematyką Sejmiku: „Kultura języka podstawą założeń programu wychowawczego w placówkach wychowania pozaszkolnego”, nauczyciele i dyrektorzy placówek przyjmą do założeń swoich programów wychowawczych konkretne działania artystyczno-kulturalne, podnoszące kulturę języka polskiego i walkę z nieprawidłowościami i „naleciałościami” języka ojczystego.
  2. W związku z obecnym stanem prawnym, ograniczeniami finansowymi ze strony samorządów, zbyt małym zainteresowaniem ze strony MEN oraz nie zawsze dobrze funkcjonującą współpracą ze szkołami w niektórych miastach, przedstawiciele placówek oczekują większego zaangażowania MEN językową sferą polskiej oświaty.
  3. Uczestnicy Sejmiku zwracają się do Zarządu PSWP i organizatorów XXIII Sejmiku, by obszerna pisemna informacja o działalności naszych placówek oraz informacja o dorobku Sejmiku w roku 2016, została opracowana i przesłana na ręce Minister Edukacji Narodowej, pani Anny Zalewskiej.
  4. Uczestnicy Sejmiku postulują przesłanie wszystkim Kuratorom Oświaty pisma z informacjami nt. działalności placówek wychowania pozaszkolnego dla podkreślenia ich roli i znaczenia dla dzieci i młodzieży lokalnych środowisk. Pisma te powinny zawierać również prośbę, by Kuratorzy Oświaty zachęcili szkoły do systemowej współpracy z placówkami wychowania pozaszkolnego nie na zasadzie konkurencji, a wzajemnego porozumienia i uzupełniania oferty. W niektórych ośrodkach nauczycielom szkolnym przypisywane są sukcesy uczniów w konkursach, do których przygotowywali ich nauczyciele MDK-ów, o czym Kuratorzy Oświaty powinni być poinformowani i prosić dyrektorów szkół o przeciwdziałanie takim zjawiskom, zaś praca nauczycieli naszych placówek powinna być odnotowana na szkolnych świadectwach. Ma to znaczenie m.in. przy opiniowaniu kandydatur nauczycieli do nagród i odznaczeń.
  5. Ponieważ nie zgłosiła się żadna placówka do organizacji Sejmiku w r. 2017, Komisja Uchwał i Wniosków zgłasza zapytanie, czy będziemy kontynuować dotychczasową praktykę corocznej organizacji, a jeśli tak, to która placówka podejmuje się tego zadania. Uczestnicy sejmiku zobowiązują Zarząd do prowadzenia rozmów nt. organizacji sejmiku w 2017 r.
  6. Zarząd PSWP apeluje i zachęca placówki do wstępowania do Stowarzyszenia, dyrektorów i nauczycieli zaprasza do zgłaszania deklaracji członkowstwa. Współdziałanie i integracja daje środowisku większe szanse występowania w sprawach dotyczących wychowania pozaszkolnego do władz różnych szczebli, łącznie z MEN, Komisją Edukacji i Młodzieży Sejmu RP, Kuratorami Oświaty i władzami lokalnymi.

Wnioski zostały przyjęte dnia 06.10.2016 r. przez aklamację.

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
107649
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego