31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Sejmik 2007 sprawozdanie

Sprawozdanie z przebiegu XIV Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego Kraków 22-24 listopada 2007 r.  Organizatorzy: ·    Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana·    Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego·    Krajowa Rada Placówek Wychowania Pozaszkolnego przy współpracy placówek wychowania pozaszkolnego z Krakowa i Województwa Małopolskiego: ·    Młodzieżowego Domu Kultury, ul. 29 Listopada 102 w Krakowie·    Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grunwaldzka 5 w Krakowie·    Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie·    Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego w Krakowie·    Młodzieżowego Domu Kultury Dom Harcerza, ul. Lotnicza 1 w Krakowie·    Młodzieżowego Domu Kultury Dom Harcerza, ul. Reymonta 18         w Krakowie·    Młodzieżowego Domu Kultury im. A. Kamińskiego w Krakowie·    Młodzieżowego Domu Kultury im. A. Bursy w Krakowie·    Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka w Krakowie·    Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie·    Międzyszkolny Ludowy ZPiT „Krakowiak” ·    Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach·    Pałac Młodzieży w Tarnowie·    Pałac Młodzieży w Nowym Sączu·    Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini·    Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Targu·    Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rabce przy poparciu merytorycznym i finansowym:   Ministerstwa Edukacji Narodowej W tegorocznym Sejmiku wzięło udział 137 osób reprezentujących 75 placówek wychowania pozaszkolnego z całej Polski oraz przedstawiciele władz Krakowa, Małopolskiego Kuratorium Oświaty i osoby zaproszone do wystąpień merytorycznych. Program sejmiku obejmował: -    obrady plenarne-    warsztaty-    wizyty studyjne oraz warsztaty w krakowskich placówkach wychowania pozaszkolnego-    dyskusje W ramach obrad plenarnych poruszono tematykę: -    współpracy placówek wychowania pozaszkolnego ze szkołami-    kierowania i zarządzania placówką wychowania pozaszkolnego-    wykorzystania funduszy strukturalnych w placówkach wychowania pozaszkolnego-    edukacji i wychowania patriotycznego-    wychowania przez media-    edukacji regionalnej oraz wychowania młodzieży do samorządności.

 

Szkoleniową część Sejmiku stanowiły warsztaty obejmujące następującą tematykę: Rola placówek wychowania pozaszkolnego w zakresie socjalizacji i adaptacji społecznej młodzieży zagrożonej patologiami. Program współpracy i wymian międzynarodowych młodzieży z placówek edukacji nieformalnej krajów europejskich. Pozyskiwanie środków finansowych na rozszerzanie działań dotyczących zagospodarowywania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Rozwijanie postaw przedsiębiorczości w procesie zajęć pozaszkolnych. Tworzenie interaktywnego młodzieżowego przewodnika po regionie. Współpraca z rodzicami w placówkach wychowania pozaszkolnego. Przygotowanie problematyki Międzynarodowej Sesji Pedagogicznej, maj 2008Po lekcjach - nowa formuła kwartalnika. Nadzór pedagogiczny w placówkach wychowania pozaszkolnego w świetle rozporządzenia MEN z grudnia 2006Program współpracy i wymian międzynarodowych młodzieży z placówek edukacji nieformalnej krajów europejskich. Zadania placówek wychowania pozaszkolnego w koordynacji działań kulturalno-edukacyjnych w swoim środowisku. Współpraca placówek wychowania pozaszkolnego ze szkołami i innymi podmiotami środowiska lokalnego w realizacji wspólnych programów wychowawczych. Część  warsztatów stanowiły wizyty studyjne w krakowskich placówkach wychowania pozaszkolnego. W realizację warsztatów włączyły się wszystkie placówki wychowania pozaszkolnego  z Krakowa, a także 6 placówek z Województwa Małopolskiego. Warsztaty obejmowały następującą tematykę: Edukacja teatralna uwzględniająca szczególnie środki artystycznego wyrazu  w zajęciach pozaszkolnych (mimika, gest, ruch, słowo).Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym – program „Uczeń- Obywatel”. W placówce prezentował swoją działalność MDK  z Trzebini. Edukacja muzyczna. Warsztat orkiestry młodzieżowej W placówce prezentowały swoje osiągnięcia: OPP w  Rabkce i ZPiT „Krakowiak”. Edukacja plastyczna, różne techniki plastyczne do wykorzystania w pracy z dziećmi. W placówce prezentował swoją działalność MDK  w Nowym Targu. Edukacja patriotyczna i regionalna w placówce wychowania pozaszkolnego. Program „Bezpieczne góry” dotyczący dobrego przygotowania młodzieżowych wycieczek górskich. Wykorzystanie ruchomych obrazów w edukacji plastycznej i teatralnej. Na warsztacie prezentował swoją działalności PM w Nowym Sączu Nauczyciel - „reżyser” w edukacji teatralnej Edukacja teatralna dzisiaj – ślady i znaki czasu. Planowanie i przygotowanie akcji wypoczynku dla młodzieży w placówce wychowania pozaszkolnego. Praca placówki wychowania pozaszkolnego nad statutem. Edukacja patriotyczno-historyczna poprzez grupy rekonstrukcyjne w  placówkach wychowania pozaszkolnego (grupy wojów, krakowska chorągiew rycerska)Kształtowanie postaw twórczych i możliwości poznawczych dzieci w zajęciach pozaszkolnych. W placówce prezentowało swoją działalność Młodzieżowe Obserwatorium  Astronomiczne z Niepołomic. Warsztat przygotowujący konkurs na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką (magisterską) studiów podyplomowych dotyczącą placówek  wychowania pozaszkolnego   Każdy uczestnik Sejmiku mógł wziąć udział w trzech warsztatach. Uczestnictwo w warsztatach dało możliwość zapoznania się z różnymi formami edukacji realizowanymi w placówkach wychowania pozaszkolnego, w tym edukacją:muzyczną,plastycznąteatralnąpatriotycznąekologicznąliterackąobywatelskąWarsztaty prowadzone były przez specjalistów, pracowników naukowych Akademii Pedagogicznej, Urzędu Miasta Krakowa, Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego oraz nauczycieli praktyków. Ze względu na duże zainteresowanie tematem, warsztaty dotyczące pozyskiwania środków finansowych na działalność placówek, program współpracy i wymian mięzynarodowych i tworzenie interaktywnego młodzieżowego przewodnika po regionie zrealizowane były dwukrotnie. Warsztaty zakończone zostały opracowaniem konkretnych programów, projektów, wniosków i innych praktycznych materiałów, co z uznaniem, jako rzeczywisty, pomocny w pracy placówek dorobek Sejmiku podkreślali w część podsumowującej uczestnicy konferencji. Osoby uczestniczące w warsztatach otrzymały stosowne zaświadczenia dotyczące przebytego szkolenia.24 listopada br. odbyło się podsumowanie obrad konferencji, czasie którego określono priorytety w pracy programowej placówek wychowania pozaszkolnego oraz przyjęto Uchwałę XIV Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość obejrzenia prezentacji dotyczącej występów artystycznych Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” oraz wysłuchania na żywo krakowskiego repertuaru zespołu w wykonaniu grupy wokalno – tanecznej i kapeli. Ponadto uczestnicy brali udział w: otwarciu wystawy: „Czytanie rozwija wyobraźnię. Baśnie, bajki, bajeczki...”     Na wystawę składały się prace plastyczne dzieci nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez MDK w Zamościuspektaklu teatralnym „Oczyszczenie” Petera Zelenki w Narodowym Starym Teatrze im. H. Modrzejewskiejprojekcji filmu „Mała Miss” w kinie Centrum Młodzieży „Paradox”ogólnopolskim spotkaniu integracyjnym placówek wychowania pozaszkolnego zorganizowanego przez MDK im. A. Kamińskiego XIV Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego stanowił forum, na którym dyrektorzy i nauczyciele – instruktorzy mieli możliwość prezentacji swoich doświadczeń i osiągnięć, nawiązania kontaktów w celu rozszerzenia swojej działalności na polu szeroko pojętej edukacji kulturalnej. Ważne było także wzbogacanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w formach warsztatowych. Sejmik odpowiedział na aktualne potrzeby naszego środowiska.  W czasie spotkań nauczyciele prezentowali i omawiali różnorodne problemy związane z  funkcjonowaniem placówek, doskonalili swój warsztat pracy poznając nowe rozwiązania w dziedzinie edukacji pozaszkolnej dzieci  i młodzieży. Sejmik, obok programu merytorycznego służył integracji środowiska placówek wychowania pozaszkolnego z całego kraju.

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
107656
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego