Statut

Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego

im. Aleksandra Kamińskiego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedziba mieści się w Krakowie.

Stowarzyszenie może dla celów współpracy zagranicznej posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Stowarzyszenie może ustanowić tytuły honorowe, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia i przyznawać je decyzją Zarządu.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest: 

 1. Konsolidacja, pomoc i wspieranie nauczycieli instruktorów placówek edukacji nieformalnej (pozaszkolnej) w wartościowym i bezpiecznym zagospodarowywaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z zasadami pedagogiki Patrona Stowarzyszenia, Profesora Aleksandra Kamińskiego.

 2. Organizowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży oraz wspieranie wartościowych programów wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego organizujące obozy, kolonie, rajdy i inne formy.

 3. Prowadzenie działań kształtujących i rozwijających uzdolnienia, talenty i zainteresowania dzieci i młodzieży - naukowe, plastyczne, muzyczne, wokalne, literackie, poetyckie, teatralne, przyrodnicze, matematyczno-fizyczne, sportowe i krajoznawczo-turystyczne.

 4. Organizowanie i wspieranie imprez, konkursów i innych przedsięwzięć ukazujących młodzieży dziedzictwo i tradycje kulturalne Polski oraz wartości współczesnego patriotyzmu.

 5. Wspomaganie placówek i nauczycieli instruktorów w poszerzaniu obszaru ich działań, obejmowanie opieką i oddziaływaniem wychowawczym i edukacją kulturalną w czasie wolnym od nauki młodzieży:

 6. zagrożonej patologiami społecznymi: narkomanią, alkoholizmem, nikotynizmem, zagubionej życiowo, agresywnej

 7. niepełnosprawnej, posiadającej problemy zdrowotne i adaptacyjne.

 8. Propagowanie wśród nauczycieli instruktorów idei rzeczywistej samorządności młodzieży; przeciwdziałanie fasadowości samorządów młodzieżowych. Inicjowanie społecznych akcji i działań młodzieży kształtujących odpowiedzialność, poszanowanie praw jednostki, tolerancję i ukazujące demokratyczne wymogi współżycia społecznego.

 9. Respektowanie i wspieranie wartościowych inicjatyw młodzieży zainteresowanej współpracą ze Stowarzyszeniem Wychowania Pozaszkolnego.

 10. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla młodzieży ukazujących wartości płynące z okazywania empatii i wrażliwości oraz pracy dla dobra innych. Praktyczne włączenie zainteresowanych do opieki nad młodszymi i osobami samotnymi.

 11. Organizowanie i ułatwianie placówkom wychowania pozaszkolnego oraz nauczycielom instruktorom nawiązywania kontaktów i współpracy z konkretnymi instytucjami, stowarzyszeniami oraz placówkami edukacji nieformalnej Europy w celu wymiany doświadczeń, grup młodzieży, wzajemnego poznawania swoich kultur i tradycji narodowych, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń.

 12. Organizowanie międzynarodowych sesji i konferencji pedagogicznych ukazujących rolę czasu wolnego dzieci i młodzieży w społeczeństwach europejskich pozwalające na nawiązywanie przez placówki wychowania pozaszkolnego i nauczycieli instruktorów bezpośrednich kontaktów z placówkami zagranicznymi.

 13. Organizowanie kursów i szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez :

 1. Współpracę i wspólną realizację zadań z nauczycielami instruktorami i konkretnymi placówkami wychowania pozaszkolnego i ich grupami,

 2. Organizację narad, szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, sesji, konkursów, imprez także w wymiarze międzynarodowym zgodnych z celami stowarzyszenia,

 3. Organizację rajdów turystycznych, obozów, kolonii, praktyk wolontariuszy, spotkań międzynarodowych młodzieży zgodnie z celami stowarzyszenia.

§ 8

 1. Działalność określona w § 6 i § 7 niniejszego statutu jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia 

 2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, za zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

 3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być :

 1. każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 3. małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

 4. cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w Stowarzyszeniu, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

 5. cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo :

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, za wyjątkiem członków którzy nie ukończyli 16 roku życia.

 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji - jako członek wspierający.
 2. Członek wspierający posiada prawa określone w § 11 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym (nie dotyczy placówek wychowania pozaszkolnego). Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 pkt. 1) i 2)
 4. Członkowie wspierający będący, przedstawicielami placówek wychowania pozaszkolnego mogą utworzyć Forum Konsultacyjne będące ciałem opiniodawczo-konsultacyjnym dla organów Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowstwo ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.

 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

 4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.

 5. Śmierci członka - osoby fizycznej.

 6. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

§ 15

Stowarzyszenie ma prawo nadawania godności honorowych osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Godność honorową nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zgromadzenie

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania o ile statut nie stanowi inaczej.

W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

 2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 3. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

 5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.

 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

 8. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

§ 19

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a) Z własnej inicjatywy

b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej

c) Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Członkowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są pisemnie.

§ 20

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

1. Zarząd składa się z 9-11 osób w tym z:

 • prezesa

 • 1-2 wiceprezesów

 • 5-7 członków

 • sekretarza

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż (raz na kwartał) i odbywają się stacjonarnie, hybrydowo lub online.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu w sprawach z zakresu zwykłego Zarządu.

 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie w sprawach przekraczających zwykły Zarząd.

 3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

 4. Sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia, podanie sprawozdania merytorycznego do publicznej wiadomości ogłoszenia sprawozdania finansowego oraz przekazanie sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

 5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

 6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.

 7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.

 8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 22

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

b) Występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.

c) Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

d) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

2. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

b) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

c) Nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26, poz.306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz.1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535 ).

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

a) wpływy ze składek członkowskich

b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy

2. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 EURO, również więcej niż 1 operacji.

§ 24

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie zarządu w tym prezes lub wiceprezes.

§ 25

 1. Dochód osiągnięty przez Stowarzyszenie jest w całości przenaczany na działalność określoną w § 6 niniejszego statut

 2. prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

Rozdział VI

Wzajemne stosunki majątkowe Stowarzyszenia i jego członków

§ 26

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”.

§ 27

Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 28

Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 29

Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 31

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których RP jest stroną.

§ 32

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873).

Nasza misja

Stowarzyszenie od 19 grudnia 2001 roku wspiera działalność Placówek Oświatowo-Wychowawczych zajmujących się rozwojem dzieci i młodzieży w czasie wolnym.

Odwiedź nas

Skontaktuj się z nami

mail: pswp@pswp.edu.pl

tel. +48 32 42 26 376, +48 662 163 137
(Prezes Anita Geratowska - ZEA Przygoda w Rybniku)

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.