Regulamin przyznawania stypendium

Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego

dla uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania stypendiów PSWP (zwanych dalej stypendiami) dla uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego z całej Polski.

 2. Stypendium przyznawane jest w ustalonej wysokości i wypłacane jednorazowo.

 3. Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane przez Kapitułę, w skład której wchodzą: prezes lub wiceprezes PSWP, trzech członków Zarządu PSWP.

 4. W pracach Kapituły nie mogą brać udziału dyrektorzy (nauczyciele), którzy w danym roku kalendarzowym nominowali do otrzymania stypendium uczestnika zajęć ze swojej placówki.

 5. Każda placówka może nominować jednego uczestnika.

 6. Nominowanym może być uczestnik zajęć, który nie otrzymał stypendium w poprzednim roku.

 7. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać dyrektorzy wszystkich placówek wychowania pozaszkolnego zrzeszonych w PSWP (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1).

 8. Kapituła może jednorazowo przyznać maksymalnie 10 stypendiów rocznie, w wysokości do 1000 zł na osobę.

 9. Termin składania wniosków na dany rok kalendarzowy upływa z dniem 30 listopada.

 

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

1. Stypendium może być przyznane uczestnikowi zajęć w placówce pozaszkolnej, który spełnia następujące kryteria:

 1. wiek – od 7 do 19 lat;

 2. uczęszcza na zajęcia w danej placówce minimum 2 lata;

 3. posiada wyjątkowe uzdolnienia i pasję w realizacji swoich zainteresowań;

 4. wyjątkowo angażuje się w działalność społeczną na rzecz działalności swojej placówki.

 

III. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

 1. Kryteria oceny:

 1. osiągnięcia w dziedzinie prowadzonej w placówce - do 6 punktów;

 2. aktywność społeczna oraz inne osiągnięcia - do 4 punktów.

 1. Stypendia otrzymują osoby, które uzyskują największą łączną liczbę punktów.

 2. W przypadku, gdy liczba uzyskanych punktów jest równa, decyzję podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Decyzja o przyznaniu stypendium jest ostateczna.

 

Regulamin został przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego w Dąbrowie Górniczej w dniu 12 kwietnia 2024 roku.

Druk wniosku do pobrania: POBIERZ

Nasza misja

Stowarzyszenie od 19 grudnia 2001 roku wspiera działalność Placówek Oświatowo-Wychowawczych zajmujących się rozwojem dzieci i młodzieży w czasie wolnym.

Odwiedź nas

Skontaktuj się z nami

mail: pswp@pswp.edu.pl

tel. +48 32 42 26 376, +48 662 163 137
(Prezes Anita Geratowska - ZEA Przygoda w Rybniku)

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.